ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΣΤΟΝ» που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Αλ. Ζαΐμη αρ. 10,  τηλ. 210-2533698, e-mail: info@idiston.com (εφεξής «Εταιρεία»).

Για την Εταιρεία η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το  εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς επίσης και στα οριζόμενα στον υπ’ αρ 2016/679 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR).

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση του επισκέπτη/χρήστη.

Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου της Εταιρείας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές.
Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου δε συμφωνεί ή/και δεν κατανοεί, ολικά ή μερικά, τους παρόντες όρους προστασίας Προσωπικών Δεδομένων οφείλει να μην επισκέπτεται και να μην χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο.

1. Συλλογή Προσωπικών στοιχείων – Χρονικό διάστημα αποθήκευσης

Η Εταιρεία συλλέγει  προσωπικά σας στοιχεία, μόνο όταν εσείς οι ίδιοι εκουσίως μας τα παρέχετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας αποστείλετε το μήνυμά σας. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας είναι το ονοματεπώνυμο σας, η  ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και ο τύπος της επιχειρήσεώς σας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά προκειμένου να σας απαντήσει ή/και να σας εξυπηρετήσει, εκτός κι αν δηλώσετε ρητώς, οποιαδήποτε στιγμή, ότι δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@idiston.com .

Τα προσωπικά σας στοιχεία διαγράφονται αφού σας απαντήσουμε στο μήνυμά σας ή αφού ολοκληρωθεί η εξυπηρέτησή σας ή μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή.

Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση (η οποία δόθηκε από εσάς παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας στοιχεία), κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

2. Δήλωση
Με την παροχή της συγκατάθεσής σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρόντα δικτυακό τόπο μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα σας.

3. Τα νόμιμα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

• Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

• Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

• Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα, οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@idiston.com .

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον αρμόδιο εκπρόσωπο της Εταιρείας μας, κα. Χάλαρη Μαργαρίτα, οδός Αλ. Ζαΐμη 10, Ν. Φιλαδέλφεια, ΤΚ 143 42, τηλ: 2102533698, email info@idiston.com.gr

• Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

4. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγξει και δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι τρίτοι στους δικούς τους δικτυακούς τόπους.

5. Λοιποί Όροι

Οι παρόντες όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, αποτελούν τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου.

Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παραπάνω όρους.

Οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.